[Lập trình C] Flowchart - sơ đồ thuật toán

Posted on December 27th, 2020

Trong lập trình nói chung và lập trình C nói riêng, Flowchart hay sơ đồ thuật toán là thứ không thể thiếu trước khi bắt tay vào viết code.

Cụ thể, Flowchart giúp bạn có cái nhìn chính xác và tường minh hơn về giải thuật của bài toán. Qua đó, bạn có thể nhanh chóng đánh giá được tính đúng đắn của thuật toán mà chưa cần viết code.

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu những thành phần cơ bản của Flowchart. Và sau đó là một vài ví dụ minh họa để bạn hiểu hơn về nó.

Lý thuyết cơ bản về Flowchart trong lập trình C

Các bước giải quyết một bài toán

 • Tóm tắt yêu cầu bài toán
 • Phân tích bài toán, tìm cách giải
 • Vẽ Flowchart
 • Viết code
 • Kiểm thử

Một số biểu tượng Flowchart hay dùng

lap-trinh-c-flow-chart-symbols.png

Cấu trúc cơ bản của một chương trình C

#include <stdio.h>

int main() {
	// code start
	printf("Hello world\n");
	// code end
	return 0;
}

Bài tập thực hành về Flowchart trong lập trình C

Bài 1: Vẽ Flowchart giải phương trình bậc nhất ax + b = 0

Yêu cầu bài toán

 • Input: Nhập vào 2 số a, b
 • Output: Giải phương trình tìm x

Phân tích bài toán

 • TH1: a = 0:

  • Nếu b = 0 -> phương trình vô số nghiệm
  • Nếu b != 0 -> phương trình vô nghiệm
 • TH2: a != 0:

  • Phương trình có 1 nghiệm: x = -b/a

Flowchart

lap-trinh-c-flow-chart-giai-phuong-trinh-bac-nhat.png

Bài 2: Vẽ Flowchart tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn N

Yêu cầu bài toán

 • Input: Nhập vào 1 số tự nhiên N
 • Output: Hiển thị tổng thỏa mãn điều kiện bài toán

Phân tích bài toán

 • Số tự nhiên: 1, 2, 3, 4,...
 • Số chẵn: là số chia cho 2 dư 0

Flow chart

lap-trinh-c-flow-chart-tinh-tong-chan-nho-hon-n